వల్లంపట్ల సురేశ్ కుమార్ పి.జి.టి బాటనీ వారి పూర్వ విద్యార్థి హరికృష్ణ ల ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలనీ …. ఆ భగవంతున్ని మనసారా కోరుకుంటూ…

వల్లంపట్ల సురేశ్ కుమార్ పి.జి.టి బాటనీ
వారి పూర్వ విద్యార్థి హరికృష్ణ ల
ఆత్మలకు శాంతి చేకూరాలనీ ….
ఆ భగవంతున్ని మనసారా కోరుకుంటూ…
మీ….MSTArose3

koneru

Sad news for Model teachers

One of our Model Teacher from Karimnagar

dt accidently passed away

Karim Nagar Dt Yellareddy Pet

Vernapally Vil…V.Suresh Kumar

PGT Botany Day before Yes day …

.accidentally died  in lake water …with his student also died …

.So sad news Today do the “Maunam ” 2 mintues for both …Peace of their Sous ….

Fnds Plz fwd the msg …to all

MSTA …

Pagedela Dasharath Yadav…

Naresh Kumar Thurpinti

17/07/2014 MSTA met RMSA Additional Director Satya Narayana Reddy

AD_Rep repAD

17/07/2014 MSTA met RMSA Additional Director Satya Narayana Reddy
Today MSTA met RMSA AD Satyanarayana Manohar Reddy
.We gave a representation to him …
1.Regarding: Incriment…DA,IR…
2.TGT,PGTS Recruitment…
he says that…DA ,IR
Erears will come soon …Our Joint Director on Delhi….we will deposit soon …
Recruitment process is going on…
we issue another proceedings for annual grade incriment …
Out Source salaries will be released soon …

In the programme …TPRTU Harshavardhan Reddy…L.N Reddy,Telangana Model School Teachers Association State President Dasharath …Vice President T NARESH KUMAR , YAkamallu , Badrigoud , Ravider goud Participated…MSTA